VENHUIZEN - De eerste stappen worden gezet voor woningbouw in Venhuizen. De gemeente Drechterland en de ontwikkelaars starten verkennende gesprekken om in 2024 tussen de 200 en 250 woningen te bouwen achter het Twijver. De gemeente hoort ook graag wat inwoners belangrijk vinden bij deze woningbouwontwikkeling.


De vraag naar woningen is groot. Daarom zet de gemeente de komende jaren in op het bouwen van ongeveer 700 woningen in Drechterland. Om aan deze woningbouwambitie te voldoen, wordt nu een start gemaakt met woningbouw in Venhuizen. Hiervoor tekenden gemeente Drechterland, Kuin Vastgoedontwikkeling en Ontwikkelingscombinatie Klomps-Schouten de startbrief op 22 december. Samen verkennen zij het ontwikkelen van woningbouw in Centrum-West Venhuizen. Dit is het gebied ten westen van het Twijver tussen het Westeinde/Hemmerbuurt en de Westerkerkweg.

Eerste stap versnelling woningbouw
Wethouder Yvonne Roos is blij met deze eerste stap voor woningbouw in Venhuizen: “We staan voor een grote opgave om nieuwe woningen te bouwen in onze gemeente. Dat gaan we versneld doen. Al in een vroeg stadium gaan we in gesprek met alle partijen die te maken hebben met de ontwikkeling van een woningbouwplan. Voor Centrum West zijn we hiermee al gestart. Begin 2022 zullen we ook de inwoners van Venhuizen hierbij betrekken.”

Klomps-Schouten en Kuin kijken uit naar een vruchtbare samenwerking om een duurzame en toekomstbestendige woon- en leefomgeving te creëren. “Daarmee wordt voldaan aan de grote vraag naar woningen voor starters, gezinnen en senioren. Centrum-West moet een plek worden die bijdraagt aan de verbinding in en met Venhuizen".

Ambities Centrum-West Venhuizen
Voor Centrum-West Venhuizen wordt nu een ambitiedocument gemaakt. Daarin komen op hoofdlijnen de kaders voor de ontwikkeling van dit gebied. Bijvoorbeeld voor duurzaamheid, verkeer, de ontsluiting van het gebied, de verbinding met voorzieningen zoals de school en het dorpshuis, de aansluiting op wat karakteristiek is voor Venhuizen en ook de uit te voeren ontwikkelingsfasen. Dit ambitiedocument stelt de gemeente op in overleg met de ontwikkelaars en stakeholders zoals de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap en de Omgevingsdienst Noord-Holland.

Bijdrage inwoners
De basis voor het ambitiedocument zijn de verzamelde ideeën en aandachtspunten van inwoners in de projecten Vitaal Drechterland, Centrumplan Venhuizen en de Bouwstenen voor de Omgevingsvisie. Begin 2022 mogen onder andere inwoners, omwonenden en ondernemers reageren op het concept ambitiedocument. Als ervaringsdeskundigen kunnen zij aanvullende uitgangspunten aangeven.

Vervolg
Na het vaststellen van het ambitiedocument door het college volgt het maken van een globaal plan, het zogenaamde masterplan. Ook worden dan de uitgangspunten en taakverdeling tussen gemeente en ontwikkelaars vastgelegd in een anterieure overeenkomst. De gemeente verwacht dat na de zomer 2022 de procedure start voor wijziging van het bestemmingsplan en de uitwerking van het stedenbouwkundig plan.

Centrumplan Venhuizen
In 2017 heeft de gemeenteraad het Centrumplan Venhuizen vastgesteld. In dit plan zijn samen met dorpsbewoners waarden en uitgangspunten voor een vitaal Venhuizen geformuleerd. Deze zijn vertaald in een visie en stedenbouwkundig plan voor ontwikkelingen in het centrum van Venhuizen. Met de uitvoering van het centrumplan is al gestart. Er wordt gewerkt aan de invulling van de voormalige gemeentehuislocatie met starters- en ouderenwoningen. De stolp van het voormalige gemeentehuis is verkocht en biedt onderdak aan de Regiobank en een tandartspraktijk. In het voormalige jeugdgebouw het Skitteljacht zijn klaslokalen voor de Jozefschool gerealiseerd. Dit jaar besloot de gemeenteraad verkennende gesprekken aan te gaan met de ontwikkelaars voor Centrum-West Venhuizen.