DRECHTERLAND - Beter afval scheiden is goed voor het milieu en helpt bij het beheersen van de tarieven op de lange termijn. Om dat te bereiken heeft de gemeente Drechterland begin 2022 een Recycleplan vastgesteld. Het college stelt nu de volgende stap aan de raad voor: de tarifering behorend bij het recycle-tarief. Dit betekent dat goede scheiders worden beloond. Ze besparen op hun afvalstoffenheffing, doordat ze minder vaak hun grijze bak voor restafval laten legen of een zak in de ondergrondse container gooien. Voor inwoners met medisch of incontinentiemateriaal, minima en zwerfafvalrapers worden uitzonderingen gemaakt.


Minder restafval
De afvalscheiding binnen de gemeente Drechterland is de afgelopen jaren al flink verbeterd, maar de hoeveelheid restafval blijft groot. Om daar de gewenste verandering in te brengen stelt het college voor om de volgende stap in het recyclebeleid te zetten en in te stemmen met de tarifering. In januari 2022 heeft de gemeenteraad in principe al een keuze gemaakt voor het recycletarief, nu ligt de bijbehorende insteek voor de tarifering voor. Als de gemeenteraad daarmee instemt zal de afvalstoffenheffing vanaf 1 januari 2024 bestaan uit een vast en variabel tarief. Inwoners hebben vanaf dat moment invloed op het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Wethouder Fione de Vos-Janssen: ‘’Deze stap is nodig om het door de gemeenteraad vastgestelde Recycleplan uit te kunnen voeren. Uiteraard hebben we ook gekeken naar alternatieven, maar daarmee halen we ons doel van minder dan 100 kg restafval per inwoner per jaar niet. Als de raad niet instemt met het voorstel dat nu voorligt, dan zullen we ook een nieuw afvalbeleid moeten ontwikkelen. Ook dat brengt weer kosten met zich mee.’’

Doelgroepenbeleid

Bij de ontwikkeling van het recyclebeleid is een enquête onder 2500 inwoners gehouden, waarbij inwoners aangaven dat ze verwachten dat een recycletarief zorgt voor meer bewustwording over het belang van recyclen. Inwoners stelden ook vragen, zoals wat een prijsprikkel betekent voor mensen die veel medisch afval hebben of voor mensen die minder hebben te besteden. Ook de raad heeft hier aandacht voor gevraagd. Daarom stelt het college een doelgroepenbeleid voor. Dit betekent dat inwoners met medisch of incontinentiemateriaal compensatie kunnen aanvragen bij de gemeente, minima gecompenseerd worden en zwerfafvalrapers gratis hun zakken kunnen aanbieden bij een ondergrondse container of op laten halen na aanmelding via de Fixi app.

Vervolg
Volgende week dinsdag 11 april is de invoering van het recycle-tarief en het vaststellen van het bijbehorende doelgroepenbeleid één van de onderwerpen tijdens de Ronde Tafel Gesprekken in het gemeentehuis van Drechterland. Vervolgens wordt het voorstel op maandag 24 april 2023 behandeld in de gemeenteraad. Beide vergaderingen zijn openbaar toegankelijk en zijn ook live te volgen via drechterland.notubiz.nl. Na vaststelling in de gemeenteraad gaan de voorbereidingen van start om het recycle-tarief per 1 januari 2024 in te kunnen voeren