VENHUIZEN - De ontwikkelaars van woningbouwplan Centrum West Venhuizen, Blauwhoed en VBM Ontwikkeling, zetten vaart achter de uitwerking van het plan. Woensdag 20 december zetten zij hiervoor de handtekeningen onder de overeenkomst met de gemeente Drechterland. Tegelijk met dit tekenmoment liggen ook het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan al ter inzage bij de gemeente.

Het gebied Centrum West ligt ten westen van het Twijver in Venhuizen tussen Westeinde-Hemmerbuurt en de Westerkerkweg. Het plan is om vanaf 2025 te starten met de bouw van de ongeveer250 woningen, zowel huur als koop, voor verschillende doelgroepen waaronder starters en senioren.

Voorwaarden en uitgangspunten

In de overeenkomst is geregeld aan welke voorwaarden en uitgangspunten de ontwikkelaars moeten voldoen en hoe de kosten worden verrekend. Met het tekenen van de overeenkomst kunnen de ontwikkelaars verder met de ontwikkeling van woningbouw op basis van het ruimtelijk concept voor Centrum West. Daarin staat de globale inrichting van het plan met onder andere wegen, bouwvelden, water en groen. Het ruimtelijk concept heeft de gemeenteraad in november 2023 vastgesteld.

Wethouder Marcel ten Have is blij met de stappen die nu worden gezet: “In Drechterland is veel behoefte aan woningen. Het is mooi dat we in Venhuizen samen met de ontwikkelaars al veel afspraken hebben kunnen maken. En dat we bij het maken van het ruimtelijk concept ook zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met de inbreng van de inwoners.”

Participatie

De reacties van inwoners, toekomstige bewoners en ondernemers zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het plan. Op 12 december 2022 vond een bijeenkomst plaats voor inwoners over het woningbouwplan Centrum-West Venhuizen. Tijdens deze bijeenkomst kon men reageren op het globale ruimtelijk ontwerp van het plan. Op basis van deze informatie, de reacties van de klankbordgroep en de reacties op de website samen.drechterland.nl hebben de ontwikkelaars de het definitieve ruimtelijk concept gemaakt. Op de inloopavond van 1 november 2023 gaven de ontwikkelaars een toelichting op de beelden uit het ruimtelijk concept.

Verkeersonderzoek

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van Centrum West is het verkeer en de ontsluiting van het gebied. Tijdens de bewonersbijeenkomsten in maart en december 2022 werden hier veel vragen over gesteld. De gemeente werkt nu samen met bewoners een aantal scenario’s uit als oplossing voor een toename van het verkeer. Begin 2024 organiseert de gemeente hierover een aparte bewonersavond, deze avond vindt plaats voordat de gemeenteraad besluit over een verkeersoplossing.

Zienswijzen

Om de ontwikkeling van Centrum West juridisch-planologisch mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan gaat over de ruimtelijke kwaliteit van zowel de woning, de kavel, de openbare ruimte en de samenhang hiertussen. Dit is weergegeven in voorbeelden. Het beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor welstand. Het uiterlijk van de woningen en de inrichting van de ruimte moeten hieraan voldoen.

Iedereen kan vanaf 22 december 2023 het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan bekijken via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het indienen van zienswijzen kan tot en met 2 februari 2024.

Informatie en participatie op samen.drechterland.nl


Gemeente Drechterland heeft een speciaal participatieplatform: de website samen.drechterland.nl. Op dit platform kunnen inwoners meedenken, ideeën inbrengen, discussiëren, stemmen en enquêtes invullen bijvoorbeeld over een woningbouwplan of een verkeersplan. Ook is daar allerlei informatie te vinden over verschillende projecten zoals het ruimtelijk concept voor woningbouwplan Centrum West en verslagen van de bewonersbijeenkomsten. Daarnaast is informatie over Centrum West te vinden op de website van de ontwikkelaars: www.woneninvenhuizen.nl.