DRECHTERLAND - Wethouders Yvonne Roos-Bakker en Nico Slagter hebben namens de colleges van Drechterland en Stede Broec op dinsdag 7 december hun handtekening gezet onder de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersraden in de betreffende gemeenten. Voor Drechterland betrof dit een herziening van de bestaande afspraken 2021-2024, en voor Stede Broec de vaststelling van de jaarschijf 2022.

Uitbreiden aantal huurwoningen

In de woningwet is vastgelegd dat gemeenten samen met woningcorporaties prestatieafspraken maken. Dit doen we door afspraken te maken over bijvoorbeeld de beschikbaar- en betaalbaarheid van huurwoningen. Deze afspraken sluiten aan op het lokale volkshuisvestingsbeleid. In Drechterland is in september 2021 het nieuwe woonprogramma 'Prettig wonen in vitale dorpen' vastgelegd, en aanleiding om de prestatieafspraken 2021-2024 te herzien. Bestuurders van Het Grootslag, De Woonschakel, Huurdersraad De Woonschakel, Huurdersraad De Driehoek en de gemeente Drechterland zetten afgelopen dinsdag hun handtekening onder de nieuwe afspraken. Wethouder Yvonne Roos-Bakker licht toe: ''In deze afspraken staat o.a. dat we de sociale huurvoorraad met 175 woningen (tot 2025) willen uitbreiden, en bij nieuwbouwprojecten groter dan 25 woningen minimaal 25% sociale huur wensen toe te passen. Daarmee hebben we nog niet het tekort aan sociale huurwoningen binnen onze gemeente opgelost, maar zetten we wel gezamenlijk stappen die hard nodig zijn.''

Meer mogelijkheden voor jongeren en starters
Ook in Stede Broec is dit jaar de nieuwe woonvisie 'Wonen doen we samen' vastgesteld. De gemeente is daarom voornemens om in 2022, gezamenlijk met De Woonschakel en de Huurdersraad De Woonschakel, de bestaande prestatieafspraken 2021-2024 te herzien. Om uitvoering te geven aan de huidige prestatieafspraken wordt elk jaar een jaarschijf overeengekomen. De Jaarschijf 2022 is afgelopen dinsdag ondertekend door de betrokken partijen. Wethouder Nico Slagter: ''Hierin staat o.a. dat het aantal beschikbare woningen voor jongeren t/m 22 zal worden uitgebreid, en dat de corporatie onderzoekt of het mogelijk is om starters in de leeftijdscategorie 23-30 een ruimere slagingskans te geven. Het belang hiervan kan ik alleen maar onderstrepen, want juist deze doelgroepen moeten we helpen om ze een eigen plek te kunnen geven in de gemeente waar ze zijn opgegroeid.''