VENHUIZEN - De gemeenteraad besluit op 16 december over de uitgangspunten voor een woningbouwplan bij het voormalige gemeentehuis in Venhuizen.


Deze uitgangspunten staan in het Programma van eisen woningbouwlocatie ’t Weijver Venhuizen. Daarin zijn ook wensen en opmerkingen van direct omwonenden en de bewoners allianties Centrumplan Venhuizen, Wonen voor ouderen en Jongerenhuisvesting opgenomen.

Reactie omwonenden
Op 2 december is het programma besproken in het Ronde tafel gesprek met de raadsleden (RTG-vergadering). De direct omwonenden hebben hun reactie op het plan toegelicht. Aan de hand van wat besproken is in de RTG-vergadering neemt de gemeenteraad op 16 december een besluit over het Programma van eisen.

Vervolg
Met de uitgangspunten en spelregels uit het programma van eisen gaan we een stedenbouwkundig plan maken. Daarin staat hoe de ruimte wordt ingericht met groen, water, wegen en wonen. Hierbij zullen we ook de inwoners en allianties betrekken.

Woningbouw bij gemeentehuis Venhuizen
Om Venhuizen vitaal en aantrekkelijk te houden is het nodig het centrum van Venhuizen anders in te richten. Daarom hebben we een visie gemaakt voor het totale centrumgebied van Venhuizen. Belangrijke onderdelen zijn de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis en het Skitteljacht. In april 2019 heeft de gemeenteraad besloten de vrijgekomen gemeentehuislocatie in Venhuizen in combinatie met het de grond achter café de Roode Leeuw opnieuw in te richten met onder andere woningen.

Centrumvisie
De gemeenteraad stelde de centrumvisie in juni 2017 vast. In de visie staat hoe centrum van Venhuizen er in de toekomst uit moet zien volgens de inwoners en de gemeente. Op basis van deze visie is het Plan van Aanpak “Uitvoering ontwikkelingen centrum Venhuizen” door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin staat dat er woningen komen bij het voormalige gemeentehuis.