DRECHTERLAND - Een aantal kernen in Drechterland ondervindt sinds jaar en dag overlast van zwaar vrachtverkeer. Een substantieel deel van het vrachtverkeer dat via de kernen van noord naar zuid reist, is geen bestemmingsverkeer. Bewoners klagen al jaren, en sommige wegen zijn niet geschikt voor grote hoeveelheden vrachtwagens. In het in 2018 door de gemeenteraad van Drechterland vastgestelde Maatschappelijk akkoord is opgenomen dat na de ingebruikname van de N307 gekeken zou worden hoe het vrachtverkeer in de kernen kan worden teruggedrongen.

Eind oktober 2018 heeft het college van Drechterland maatregelen aangekondigd rondom het weren van vrachtverkeer in drie kernen van Drechterland, te weten Oosterblokker, Westwoud en Hoogkarspel. Vorig jaar is de Westfrisiaweg N307 geopend waardoor een alternatieve route voor doorgaand vrachtverkeer beschikbaar is gekomen. Kwetsbare dorpswegen zouden kunnen worden ontlast: de Zuiderdracht, de Boekert en de Noorderdracht in Oosterblokker, de Nieuweweg in Hoogkarspel en de Dr. Wijtemalaan in Westwoud.

Het college heeft inmiddels een aantal verkeersmaatregelen opgesteld, met de bedoeling deze op 1 oktober 2019 in te laten gaan. In de drie kernen worden op vier plekken vrachtautoverboden ingesteld, waardoor er geen doorgaand vrachtverkeer meer mogelijk is. Alle adressen blijven bereikbaar per vrachtauto. Er zal alleen soms door vrachtauto’s omgereden moeten worden.

Onderzoek en maatregelen Oosterblokker
Het effect van deze maatregelen is het grootst in Oosterblokker. In Oosterblokker is voorafgaand aan het voorgenomen besluit een verkeersonderzoek gehouden om een goede onderbouwing te kunnen geven van de te kiezen maatregelen. Uit de gedane tellingen blijkt dat ongeveer de helft van het vrachtverkeer in Oosterblokker doorgaand vrachtverkeer is en de helft bestemmingsverkeer van en naar de bedrijven op en rond het bedrijventerrein Gildenweg.

Het voornemen is dat er een vrachtwagenverbod wordt ingesteld op de Zuiderdracht tussen de uitrit van Pyxis en de Gildenweg. Als gevolg daarvan dient een gedeelte van het bestemmingsverkeer (o.a. van en naar Pyxis) de noordelijke route via de Boekert en Noorderdracht te volgen. De rest van het verkeer van en naar het bedrijventerrein dient de zuidelijke route via de Zuiderdracht te volgen. Doorgaand vrachtverkeer wordt hiermee geweerd, mede omdat er ook een verbod komt op de Oosterblokker bij de Westfriese Beurs. Dit laatste om sluipverkeer te bestrijden.

De verwachting is dat deze maatregelen leiden tot een reductie van het zware vrachtverkeer in en door Oosterblokker met ongeveer de helft. Van ongeveer 250 zware vrachtwagens per dag naar ongeveer 125 vrachtwagens per dag op zowel de noordelijke als de zuidelijke route.

Maatregelen Westwoud en Hoogkarspel
Zowel in Westwoud als in Hoogkarspel is het voornemen om een vrachtwagenverbod in te stellen ter hoogte van de spoorwegovergangen. Hoewel de indruk bestaat dat de overlast vooral in Hoogkarspel als gevolg van de ingebruikname van de Westfrisiaweg is afgenomen, zijn hier nog steeds maatregelen gewenst. Daarbij gaat het niet alleen om het voorkomen van onnodig doorgaand verkeer, maar ook om het voorkomen van sluipverkeer als gevolg van de vrachtwagenverboden op de andere locaties.

Weging van belangen
Uitgangspunt in de voorbereiding van het verkeersbesluit is een goede weging van de belangen van omwonenden en ondernemers. Wethouder Jeroen Broeders: “Er gelden verschillende belangen die je tegen elkaar moet afwegen: zo min mogelijk overlast voor bewoners, maar ook zo min mogelijk hinder door verkeersmaatregelen voor bedrijven.” Dat bleek een uitdaging erkent Broeders. “We streven naar de beste oplossing voor de lange termijn. Dat is met name in Oosterblokker een probleem. Wij proberen met deze maatregelen nu de overlast voor onze inwoners zo veel mogelijk te beperken. Maar een groot deel van het probleem komt natuurlijk voort uit het feit dat bedrijventerrein Gildenweg wat ons betreft eigenlijk op de verkeerde plaats ligt. De gemeente Hoorn gaat echter over de toekomst van de Gildenweg. Wij blijven daarover met hen constructief in gesprek. Het mag duidelijk zijn dat de uitplaatsing van dit bedrijventerrein op termijn onze voorkeur heeft, en op de kortere termijn in ieder geval ook het verminderen van de verkeer aantrekkende activiteiten op dit bedrijventerrein.”

Handhaving
Bij verkeersbesluiten die een betere leefbaarheid tot gevolg hebben, is behalve de politie ook de gemeente bevoegd om haar eigen opsporingsambtenaren in te zetten om te handhaven. Wethouder Broeders: “Wanneer een vrachtwagen het verbod negeert, kan hij een boete krijgen van € 104,-. Wij gaan handhaven, maar we gaan vooral ook richting bedrijven goed communiceren over de verboden. En na een half jaar gaan we de verboden evalueren.”

Procedure
De komende dagen worden directe belanghebbenden op de hoogte gebracht van het voorgenomen verkeersbesluit. Het ontwerpverkeersbesluit wordt tevens gepubliceerd in het Gemeenteblad en ligt zes weken ter inzage. Tijdens deze zes weken kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit. Rekening houdend met de zienswijzen en na afweging van alle relevante belangen wordt vervolgens een definitief verkeersbesluit genomen. Naar verwachting worden de vrachtwagenverboden dan op 1 oktober 2019 ingevoerd.