DRECHTERLAND - Het college van Drechterland heeft de Kadernota 2024 opgesteld. Hierin zijn voorstellen voor nieuw beleid opgenomen die onder andere voortkomen uit het college uitvoeringsprogramma 2024-2025. Over enkele jaren ziet het financiële beeld er somber uit. Het Rijk kort de gemeenten vanaf 2026 met 3 miljard euro, het zogenaamde ‘ravijnjaar’. Dat zorgt voor grote onzekerheid over de hoogte van de Rijksbijdrage in de toekomst. De situatie dwingt het college nog zorgvuldiger afwegingen te maken, bijvoorbeeld bij projecten met grote financiële gevolgen voor de toekomst. Zo kan Drechterland ook de komende jaren blijven werken aan de ambities die in het bestuursakkoord zijn opgenomen.
Deze keuzes worden komende periode in kaart gebracht.


De begrotingsjaren 2023, 2024 en 2025 sluiten op dit moment nog wel positief maar als het Rijk niet over de brug komt, dan stevenen Drechterland af op een groot tekort in de jaren 2026 en 2027. Dit plaatst het college voor een moeilijk dilemma: wel of niet bezuinigen? Het college kiest ervoor nu nog geen bezuinigingen door te voeren voor 2026 en 2027 maar zich te richten op een sluitende begroting voor de jaren 2023, 2024 en 2025.

Blijven werken aan ambities uit bestuursakkoord
Ondanks de onzekerheid over de bijdrage van het Rijk investeert Drechterland in de gemeente. Voor de periode 2023-27 geeft het college prioriteit aan de uitwerking van de volgende bestuursambities en plannen:
- De verbetering van de dienstverlening richting inwoners, bijvoorbeeld door verdere digitalisering.
- Versnelling van de woningbouw in nagenoeg alle kernen.
- Na de oplevering van het verkeersplan worden inwoners en ondernemers actief betrokken bij de uitvoering en inrichting van hun openbare ruimte. -

- Groot onderhoud wordt gecombineerd met structurele aanpassingen die voortkomen uit het verkeersplan.

- Het verbeteren van de route naar zorg, welzijn en ondersteuning binnen de gemeente.
- Beleid opstellen voor het wonen op het erf van familie (generatiewonen)
- Beleid opstellen voor het behoud van stolpen en de handhaving hierop.
- Subsidie te verlenen voor het vernieuwen van het dak van de gebouwen van zwembad ’t Hemmerven.
- De groenvoorziening van het Streekbad te verbeteren. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor de verduurzaming van het Streekbad.

De keuze welke voorstellen voor nieuw beleid wel of niet worden doorgevoerd is aan de gemeenteraad Op 10 juli behandelt de raad de Kadernota. Deze vergadering is openbaar en ook online te volgen. Voor meer informatie en de Kadernota: www.drechterland.raadsinformatie.nl