VENHUIZEN - De ontwikkeling van woningbouwplan Centrum West Venhuizen kan weer een stap verder als de gemeenteraad het ruimtelijk concept in november vaststelt. Voor bewoners en andere belangstellenden is er op 1 november 2023 een inloopavond om het ruimtelijk concept van het plan te bekijken. Dit concept is het globale ontwerp voor de inrichting van het plan met onder andere wegen, bouwvelden, water en groen.

De ontwikkelaars hebben het ruimtelijk concept opgesteld in overleg met de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad nu voor het ruimtelijk concept voor Centrum West Venhuizen vast te stellen. Na vaststelling kunnen de ontwikkelaars verder met de uitwerking van het plan.

Het gebied Centrum West ligt ten westen van het Twijver in Venhuizen tussen Westeinde-Hemmerbuurt en de Westerkerkweg. Het plan is om vanaf 2025 rond 250 woningen te bouwen, zowel huur als koop, voor verschillende doelgroepen waaronder starters en senioren.

Participatie

De reacties van inwoners, toekomstige bewoners en ondernemers zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het plan. Op 12 december 2022 vond een bijeenkomst plaats voor inwoners over het woningbouwplan Centrum-West Venhuizen. Tijdens deze bijeenkomst kon men reageren op het globale ruimtelijk ontwerp van het plan. Op basis van deze informatie, de reacties van de klankbordgroep en de reacties op de website samen.drechterland.nl hebben de ontwikkelaars de afgelopen maanden verder gewerkt aan een ruimtelijk concept. Daarbij moesten de ontwikkelaars zich houden aan het programma van uitgangspunten die de gemeenteraad op 3 juli 2023 heeft vastgesteld.

Inloopavond

Op de inloopavond van 1 november 2023 kunnen inwoners en andere belangstellenden de beelden bekijken van het plan Centrum West Venhuizen. De ontwikkelaars Blauwhoed en VBM Ontwikkeling zijn aanwezig om de beelden toe te lichten en hierover in gesprek te gaan met inwoners. De inloopavond is in Café de Roode Leeuw, Westeinde 1 in Venhuizen. Iedereen kan tussen 19.30 en 21.30 uur vrij inlopen.

Ruimtelijk ontwerp woningbouwplan


De basis voor het ruimtelijk ontwerp voor Centrum West is het in juli 2023 vastgestelde programma van uitgangspunten. Daarin staan op hoofdlijnen de kaders voor de ontwikkeling van dit gebied. Bijvoorbeeld waar de wijk aansluit op het dorp, wat de sfeer is in de woonwijk en hoe duurzaamheid, recreatie, wegen en groen een plek krijgen binnen het plan.

Verkeersonderzoek

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van Centrum West is het verkeer en de ontsluiting van het gebied. Tijdens de bewonersbijeenkomsten in maart en december 2022 werden hier veel vragen over gesteld. De gemeente werkt nu samen met bewoners een aantal scenario’s uit als oplossing voor een toename van het verkeer. Op de inloopavond worden nog geen oplossingen gepresenteerd. Begin 2024 organiseert de gemeente hierover een aparte bewonersavond, deze avond vindt plaats voordat de gemeenteraad besluit over een verkeersoplossing.

Besluit ruimtelijk concept en planning

Het voorstel voor het vaststellen van het ruimtelijk concept wordt op 13 november 2023 besproken tijdens de rondetafelgesprekken Drechterland. Daarna volgt het besluit door de gemeenteraad op 27 november 2023. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Inspreken tijdens de rondetafelgesprekken of raadsvergadering kan na aanmelding bij de griffie op telefoonnummer 0228 534146. Ook is het mogelijk de vergaderingen online mee- of terug te luisteren. Dit kan via www.drechteland.raadsinformatie.nl.
Na vaststelling van het ruimtelijk concept maken de ontwikkelaars een bestemmingsplan en stedenbouwkundigplan. In 2024 worden deze plannen vastgesteld. De verwachting is dat in 2025 de eerste paal de grond in gaat.

Informatie

Het ruimtelijk concept en alle informatie over het woningbouwplan Centrum West Venhuizen staan op de website samen.drechterland.nl. Ook is informatie te vinden op de website van de ontwikkelaars, www.woneninvenhuizen.nl.