VENHUIZEN - De eerst stap wordt gezet voor woningbouw in Venhuizen. Gemeente Drechterland heeft de kaders voor de ontwikkeling van het gebied opgesteld. Op 8 maart is er een online informatieavond waar inwoners kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van Centrum West.

Het gebied Centrum West ligt achter het Twijver in Venhuizen tussen Westeinde-Hemmerbuurt en de Westerkerkweg. Het plan is om daar in 2024 tussen de 200 en 250 woningen te bouwen.

Online informatieavond 8 maart
Op 8 maart om 19.30 uur is er een online informatieavond voor inwoners en ondernemers. De gemeente geeft een toelichting op het concept ambitiedocument voor woningbouwplan Centrum West Venhuizen. De aanwezigen kunnen hierop reageren en vragen stellen.

Ambities Centrum West Venhuizen
Het college van Drechterland heeft voor Centrum West Venhuizen een concept ambitiedocument vastgesteld. Daarin staan op hoofdlijnen de kaders voor de ontwikkeling van dit gebied. Bijvoorbeeld voor duurzaamheid, verkeer, de ontsluiting van het gebied, de verbinding met voorzieningen zoals de school en het dorpshuis, de aansluiting op wat karakteristiek is voor Venhuizen en ook de uit te voeren ontwikkelingsfasen.

Enquête
Het ambitiedocument is nog niet definitief. De inbreng van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrekt de gemeente bij het bepalen van de definitieve ambities. Inwoners kunnen hierover hun mening geven door het invullen van een korte enquête. Deze enquête is vanaf 9 maart te vinden op www.drechterland.nl/centrum-west-venhuizen.

Klankbordgroep
Voor de uitwerking van de ambities in de vervolgstappen wordt een klankbordgroep ingesteld. De gemeente zoekt een brede vertegenwoordiging in de klankbordgroep van jonge en oudere inwoners en andere belanghebbenden uit verschillende delen van Venhuizen en Hem. Inwoners die willen meedenken, kunnen zich aanmelden via www.drechterland.nl/centrum-west-venhuizen.

Vervolg
Na het vaststellen van het ambitiedocument door het college volgt het maken van een globaal plan, het zogenaamde masterplan. Ook worden dan de uitgangspunten en taakverdeling tussen gemeente en ontwikkelaars vastgelegd in een anterieure overeenkomst. De gemeente verwacht dat na de zomer 2022 de procedure start voor wijziging van het bestemmingsplan en de uitwerking van het stedenbouwkundig plan.