SCHELLINKHOUT - Na een zorgvuldige ontwerpfase ligt er een breed gedragen plan voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Schellinkhout. Wel is hiervoor meer geld nodig. Dit blijkt uit het voorlopig ontwerp voor het plan. Het college van burgemeester en wethouders van Drechterland vraagt de raad een aanvullend budget beschikbaar te stellen van ruim 1,3 miljoen euro.

In 2020 besloot de gemeenteraad in Schellinkhout een MFA te realiseren als vervanging van het huidige dorpshuis De Dregt, de gymzaal en de basisschool. Deze gebouwen zijn erg verouderd en sluiten niet meer aan bij de eisen van deze tijd. De raad vindt het belangrijk dat deze functies wel behouden blijven voor de inwoners van het dorp. Het plan voor een MFA komt voort uit het participatieproject Vitale Dorpen. Daar ontstond de wens van bewoners het dorpscentrum verder te ontwikkelen. Naast de bouw van het MFA gaat het plan ook over het aanleggen van een sportveld achter het gebouw en een dorpsplein aan de voorkant en is er in een volgende fase ruimte voor 10 appartementen.
Breed gedragen plan Voor het ontwikkelen van een MFA ligt nu een breed gedragen plan. Nadat de raad het programma van eisen met uitgangspunten en de kostenraming had vastgesteld, is het plan verder uitgewerkt. Bij de uitwerking heeft de gemeente de school, kinderopvang Berend Botje, de Vitale dorpen-allianties Wonen en Dorpsfuncties en stichting Schellinkhout betrokken. Architect TBE-ZA heeft vervolgens het schetsontwerp aangepast om dit nog beter aan te laten sluiten bij de visie van het onderwijs en de kinderopvang. Er ligt nu een voorlopig ontwerp voor het plan waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden.

Kosten voorlopig ontwerp
Bij het voorlopig ontwerp voor de MFA is ook een raming van de bouwkosten opgesteld. Hieruit blijkt dat het door de raad beschikbaar gestelde investeringskrediet te laag is. Er is ruim 1,3 miljoen euro extra nodig. Daarbij is rekening gehouden met een aanvullende bijdrage van de kinderopvang en het schoolbestuur.

Er zijn twee oorzaken voor de overschrijding van het investeringskrediet. Door een stijging van de bouwkosten is er een hoger budget nodig. Daarnaast is in het huidige ontwerp de bruto vloeroppervlakte groter dan de afmetingen volgens het programma van eisen. De bouwkosten zijn daardoor hoger dan in de eerdere raming.

Een aanpassing van de vloeroppervlakte is nodig om te zorgen dat de inrichting van de MFA voldoet aan de visie op het onderwijs en de kinderopvang. Deze visie houdt in dat ‘het jongste kind’ een plaats krijgt in het centrale hart van het gebouw met daar omheen een directe verbinding met de andere klassen.

Bezuiniging

Wethouder Simone Visser geeft aan dat er al flink is bezuinigd op de bouwkosten om de overschrijding van het investeringskrediet te verminderen: “Met de doorgevoerde bezuinigingen is het ontwerp een stuk versoberd. Ik ben blij dat ondanks deze bezuinigingen het huidige voorlopig ontwerp wel breed wordt gedragen door alle betrokken partijen.” Zij voegt daaraan toe dat de MFA belangrijk is voor het dorp: “Om Schellinkhout ook in de toekomst vitaal te houden is een centrale plek voor ontmoeting, beweging en onderwijs noodzakelijk. Dit voorlopig ontwerp voldoet aan de gewenste multifunctionaliteit van het gebouw en aan de visie van het onderwijs en kinderopvang en sluit ook aan bij de wensen van de inwoners van Schellinkhout.”

Planning besluit

Het voorstel van het college om extra budget beschikbaar te stellen voor de MFA wordt op 10 oktober besproken in de openbare Rondetafelgesprekken met de raadsleden. De gemeenteraad neemt op 24 oktober een besluit over het voorstel.